Beteende-
förändring
KBT Ledarskap
&

organisationsutvecklin
g

Handledning

Beteende-
förändring
Startsida
Kostnadsfri
KBT för
stress, ångest
och depression
  Om företaget   Kontakt Tjänster  

 

Beteendeförändring

 
Tillämpningsfältet för KBT har expanderat. Fler och fler problemområden har i vetenskaplig forskning visat sig kunna behandlas effektivt. Men expansionen är vidare än så. Idag betraktas KBT inte bara som en terapiform, utan ett arbetssätt som är effektiv att tillämpa vid förändring och utveckling i de flesta sammanhang. KBT kan idag lika gärna stå för ”kognitiv beteendetillämpning”, vilket är nära förknippat med det arbetssätt som jag använder mig av: ”Tillämpad beteendeanalys” (TBA).

Det innebär att med hjälp av beteendeinriktad psykologi arbeta med olika typer av förändringsprocesser för att skapa resultat. Verktyget för att nå resultat är att analysera och förändra beteenden. Exempelvis inom följande områden:

 • personlig utveckling.
 • produktionsproblem
 • livsstilsförändring
 • kommunikation
 • konflikthantering
 • karriärutveckling
 • motivationsproblem
 • arbetsmiljöförbättrien
 • teamutveckling
 • chefscoaching
 • ledarskapsutveckling
 • organisations- och verksamhetsutveckling

Den kanske största skillnaden mellan Tillämpad beteendeanalys och andra arbetssätt är att det baseras på massiv forskning. Många andra metoder och arbetssätt är ovetenskapliga ”modeflugor”, som kan låta bra men ofta inte fungerar.

En komplett TBA-åtgärd består av fyra faser:

Situationsanalys: Analys av den aktuella situationen
Förändringsanalys: Analys kring olika åtgärder och hypotetiserade och önskade effekter. Bestämmande av mål, åtgärder, metoder och upplägg av förändringsprocessen
Förändring: Praktiskt förändringsarbete och utvärdering
Vidmakthållande: Vidmakthållandestöd för den åstadkomna förändringen

 

Exempel på beteendeförändringstjänster (i mer omfattande beskrivning):

Stresshantering och livsstilsförändring (individuellt och i grupp)
Omfattande vetenskaplig forskning har visat att vår livsstil är oerhört viktigt. Ohälsosam livsstil ökar risken betydligt för olika sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och ”utbrändhet”. Ohälsosam livsstil leder inte bara till ohälsa och lägre livskvalitet, det ökar risken betydligt för att dö i förtid. Över hälften av dödsfallen i västvärlden är relaterade till hjärt- och kärlsjukdom vilket i sin tur har mycket högt samband med ohälsosam livsstil. Hälsosam livsstil ger däremot mycket bra förutsättningar för goda prestationer, välmående, god hälsa och ett långt liv med hög livskvalitet.

Programmet för stresshantering och livsstilsförändring kan ske både individuellt och i grupp. Upplägget bestäms i samråd med köparen. Syftet med programmet är att åstadkomma en förbättrad stresshantering och livsstil som visar sig varje dag i individens liv. De metoder som används i programmet har visat sig förbättra hälsa, livskvalitet och prestationer på ett kraftfullt sätt.

Relationshantering
Alla nära relationer till andra människor och alla familjer stöter på problem och hinder av olika slag. Det är naturliga inslag i en kärleksrelation och en familjs liv. Ibland kan problemen och hindren bli så svårhanterliga att man kan behöva få hjälp av expertis. Oftast är det en framkomlig väg att förbättra kommunikationen och förmågan att hantera konflikter, samt att öka förståelsen och acceptansen för den andre. Det är ofta betydelsefullt att identifiera gemensamma värderingar och komma fram till mål som ligger i allas intressen, för att sedan systematiskt sträva efter att nå dessa. Ibland kan en terapeut/coach behövas för att lyckas med det.

 

 

Sevärt om beteendeförändring

 

KBT-inriktad stresshantering räddar ditt hjärta