KBT KBT Ledarskap
&

organisationsutvecklin
g

Handledning

Beteende-
förändring
Startsida
Kostnadsfri
KBT för
stress, ångest
och depression
  Om företaget   Kontakt Tjänster  

 

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har revolutionerat vården. Människor kan idag erbjudas hjälp med problem som det tidigare inte fanns effektiva metoder för. Terapiformen ger mycket goda möjligheter att förbättra psykisk och fysisk hälsa, livskvalitet och välmående. För många människor blir livet helt enkelt bättre. Livet kan också bli längre eftersom KBT kan hjälpa människor att förändra hälso- och livskvalitativa beteenden och må fysiskt och psykiskt bättre - vilket är relaterat till livslängd.

KBT grundar sig på kognitiv psykologi och inlärningsteori. Metoderna är testade och utvecklade noggrant i vetenskaplig forskning.

Forskningsstödet för KBT har ökat enormt de senaste 10–20 åren och är idag den psykoterapiinriktning som har överlägset bäst vetenskapligt stöd. Nedan följer några vanliga problemområden där KBT används och som jag erbjuder terapi för:

 • Social fobi
 • Dåligt självförtroende
 • Paniksyndrom med eller utan agorafobi
 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Hälsoångest/hypokondri
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Stress- och utmattningsproblem
 • Sömnstörning
 • Depression
 • Kronisk smärta
 • Kriser och trauman


I de flesta fall består åtgärderna i KBT av fyra faser:

Situationsanalys: Analys av den aktuella situationen
Förändringsanalys: Analys kring olika åtgärder och hypotetiserade effekter. Bestämmande av mål, åtgärder, metoder och upplägg av förändringsprocessen
Förändring: Praktiskt förändringsarbete och utvärdering
Vidmakthållande: Vidmakthållandestöd för den åstadkomna förändringen


Följande kännetecknar Kognitiv beteendeterapi:

 • Optimistisk syn på människans förändringspotential
 • Tillgång till en stor mängd vetenskapligt testade metoder
 • Strukturerat, konkret och målinriktat arbetssätt
 • Stöd för konkret tanke- och beteendeförändring samt färdighetsutveckling
 • Aktiv terapeut
 • Fokus på klientens konkreta livssituation
 • Utvärdering av gjorda insatser

Exempel på metoder och arbetssätt som används i KBT:

Beteendeexperiment Exponering Självobservation
"Hemuppgifter" Känslohantering Alternativa tolkningar
Decentrering Belöningssystem Social färdighetsträning
Acceptans Stresshantering Rollspel
Problemlösning Identifikation av tankefällor Visionering
Positivt självhävdande Motivationsförstärkning Betingning


Psykoterapi/kognitiv beteendeterapi (individuellt)
Först görs en eller ettpar bedömningsintervjuer. Problematiken kartläggs och analyseras och åtgärder rekommenderas i samråd med klienten. Om terapi rekommenderas så skall klienten å sin sida ta ställning till om hon/han vill påbörja en terapi. Upplägget individanpassas. Hur många sessioner som behövs beror på problematiken, målen som sätts upp, och inte minst hur väl klienten arbetar med de hemuppgifter hon får. En terapi brukar ta 10-25 sessioner (á 45 min).


För att få mer kännedom om Kognitiv beteendeterapi kan du gå in på Beteendeterapeutiska föreningens (BTF) hemsida:

Beteendeterapeutiska föreningen

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) säger följande om Kognitiv beteendeterapi (KBT):

"Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Det sätt som begreppet 'beteende' används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

En kognitiv beteendeterapeut (KBT-terapeut) börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda, men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke- och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande. I terapin fokuseras dock på här och nu-situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av t ex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden. De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid individualterapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuellt behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT."

 

Välkommen att kontakta KBT-psykolog Niclas Almén för mer information och förfrågningar!

 

Sevärt

 

Läsvärt

 

 

 

 

Stress- och utmattningsproblem. Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder.

Av Niclas Almén

Bok av Niclas Almén. Stress_och_utmattningsproblem