Ledarskap
&
organisationsutveckling
KBT Ledarskap
&

organisationsutvecklin
g

Handledning

Beteende-
förändring
Startsida
Kostnadsfri
KBT för
stress, ångest
och depression
  Om företaget   Kontakt Tjänster  

Ledarskap & organisationsutveckling

 

Tjänsterna nedan kan nyttjas enskilt men också tillsammans då de kompletterar varandra.

 

Ledarutvecklingsprogram (individuellt eller i grupp)

Att vara chef/ledare är vanligtvis utmanande och givande på flera vis. Det är också ansvarsfullt krävande och ibland påfrestand. Det gör att även den bäste chef/ledare kan behöva stöd i sitt ledarskap. Företaget KBT-psykolog Niclas Almén har ett ledarutvecklingsprogram - som är relevant för chefer oavsett nivå och bransch - som bygger på modern ledarskapsforskning.

Syftet med programmet är att chefen skall utveckla de ledarbeteenden som vi idag vet är nödvändiga för ett framgångsrikt ledarskap. Samtidigt som programmet har en förbestämd struktur så läggs stor vikt vid ledarens mål och det han/hon upplever som problematiskt. Det finns ett massivt forskningsstöd för de metoder som används i föreliggande program. Centralt är att deltagaren/chefen mellan träffarna dagligen arbetar med att utveckla sitt ledarskap, utifrån vad mätningar av olika ledarbeteenden som gjorts i programmet visar. Programmet sker individuellt - eller i grupp om ett företag vill att en grupp chefer skall utveckla sitt ledarskap samtidigt och tillsammans - och planeras efter befintligt behov och önskemål.

 

Chefscoaching (individuellt)

Chefscoachningen är tillskillnad från ledarutvecklingsprogrammet helt förutsättningslöst (strukturen och innehållet är inte förutbestämt). Coachningen ger chefen möjlighet att reflektera kring sin situation och sitt ledarskap. Att få tala med en utomstående professionell person kan vara betydelsefullt av flera skäl, t.ex. för att få stöd och nya perspektiv. Då jag har kunskaper i ledarskap och mänskligt beteende så kan detta naturligtvis användas vid behov. Problem och hinder kan behöva definieras och analyseras. Det viktigaste brukar vara att mål samt att bestämma vilka åtgärder/strategier som behövs för att uppnå målen. Sedan är de flesta hjälpa av att få stöd och uppmuntran att göra det som krävs för att nå de uppsatta målen. Det största arbetet sker mellan coachningsmötena, och till varje möte skall den coachade ta med sig de frågeställningar som skall diskuteras.

Medan ledarutvecklingsprogrammet utgår ifrån vad man i modern ledarskapsforskning kommit fram till är effektiva beteenden hos en ledare  så utgår coachningen i princip helt ifrån ledarens upplevelser. Coachning kan t.ex. handla om hälsa, livskvalitet, karriärutveckling och själva ledarbeteendet. Ledarbeteendet kan t.ex. avse kommunikation och hantering av medarbetare, förändring och utvecklingsfrågor, produktion och organisering. Coachningen kan vara av nytta vid vid alla typer av chefsbefattningar. Efter genomgången coachning erhålls ett diplom som intygar om detta.

 

Organisations-/verksamhetsutveckling

Mitt arbetssätt beskrivs bäst som Beteendeinriktad organisationsutveckling eller Tillämpad beteende analys i organisationer. Arbetssättet innebär att analysera vilka beteenden som påverkar exempelvis produktiviteten, arbetsklimatet, arbetsmotivationen, hälsan, mm. i positiv och negativ riktning och att optimera förutsättande för "fungerande beteenden".

Det är viktigt att fastslå att det är människors beteenden i organisationer som leder till misslyckanden respektive framgångar. Människorna är resurserna och då gäller det att ta reda på vilka förutsättningar som skall skapas för att de skall bete sig på ett så funktionellt sätt som möjligt.

Första steget är att tillsammans med ansvariga se över organisationen-/verksamheten för att få en första bild av vad som fungerar och inte fungerar.  Lämpligt nästa steg är att samla information från flera personer i olika funktioner i organisationen. Information/data samlas genom enkäter, observationer och allra helst intervjuer. Informationen analyseras sedan utifrån vetenskaplig metodik. Viktigast är att analysera vilka beteenden hos  medarbetare, ledning, mm som fungerar respektive inte fungerar.  Vad som behöver göras annorlunda, vem som skall göra det och när. Utifrån analysen så formuleras mål och strategier vilka sedan implementeras och utvärderas.

 

Välkommen att kontakta KBT-psykolog Niclas Almén för mer information och förfrågningar!