Handledning KBT Ledarskap
&

organisationsutvecklin
g

Handledning

Beteende-
förändring
Startsida
Kostnadsfri
KBT för
stress, ångest
och depression
  Om företaget   Kontakt Tjänster  

Handledning

 

Min specialistkompetens ligger inom områdena beteendestöd, beteendeförändring och måluppfyllelse, hälsa, livsstilsförändring och stresshantering, ledarskap, samt psykologisk behandling (KBT). Handledning erbjuds till medarbetare och ledare - enskilt eller i grupp. Handledning kan användas i olika syften, tillexempel:

  • Få vetenskaplig kunskap om hur man själv kan lyckas med olika typer av beteendeförändringar, eller hur man kan hjälpa andra att göra viktiga beteendeförändringar,
  • stärka upp den egna stresshanteringsförmåga och hälsan,
  • få kunskap i metoder/tekniker som används för att stödja människor att göra förändringar, ex. sk kognitiva tekniker, beteendetekniker och motiverande samtal,
  • förbättra samarbetet inom en arbetsgrupp,
  • formulera mål som verkligen fungerar,
  • utveckla den professionella kompetensen,
  • förbättra verksamheters effektivitet och fungerande,
  • utveckla interventionsprogram och befintliga arbetssätt,
  • stärka medarbetares och arbetsgruppers effektivitet och samarbetsförmåga, och
  • reflektera kring och diskutera viktiga frågeställningar som inte får utrymme i den löpande verksamheten.

I en handledningsituation kan t.ex. följande göras för att uppfylla syftena ovan:

Problemanalysera Förändringsanalysera Framgångsanalysera
Problemlösa Ge känslomässigt stöd Reflektera
Kreera nya idéer Fatta beslut Färdighetsträna
Beteendeexperimentera Stresshantering Rollspela
Kommunikationsträna Beteende- och resultatutvärdera Visionera
Utveckla hanteringsstrategier Förmedla kunskap Ge råd

Handledningen som ges har en beteendeanalytisk inriktning. En bärande - vetenskapligt och erfarenhetsbaserad utgångspunkt är att ledares och medarbetares beteenden utgör själva essensen i verksamheters fungerande.

Vi människor är varelser som ständigt lär oss och vi har alla har en hög grad av outnyttjad potential inom oss. För att verksamheter och individer skall närma sig sin utvecklingspotential krävs att beteenden och dess relation till olika typer av resultat medvetandegörs, och att de beteenden som skapar önskvärda resultat stöds.

Med rätt förutsättningar kan vi lära och utveckla oss mer än vi ofta tror. Det beteendeanalytiska perspektivet har visat sig fungera mycket väl som stöd för att skapa förutsättningar för att människor och verksamheter skall utvecklas på värdefulla sätt.

Hur länge handledningen skall pågå är högst varierande beroende på situation, behov och önskemål. En generell rekommendation är att börja med en handledningsperiod på cirka sex månader för att efter det utvärdera hur handledningen har fungerat och och om den skall fortsätta eller inte.Välkommen att kontakta KBT-psykolog Niclas Almén för mer information och förfrågningar!